Balans per 1 januari 2019

Balans per 1-1-2019
Debet Credit Debet Credit
1-1-2018 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2019
Crediteuren 304 1.678
Debiteuren -o.a.vrijwillige bijdragen 5.137 2.938
Eigen vermogen 105.176 98.754
Inventaris en apparatuur 10.420 10.841
Kerkgebouw 11.345 11.345
Orgel 136 136
Pastorie 26.092 26.092
Pluspunt 13.866 13.866
Rabobank-rekening courant 1.844 7.346
Spaarrekening 75.225 85.234
Terreinen 545 545
Vooruitontvangen bedragen 2.706 3.397
Voorziening geloofsopvoeding 182 182
Voorziening ouderhoud gebouwen 31.898 29.471
Voorziening opbr. Verjaardagsfonds 4.254 4.771
Donatie Act.commisssie 90 90
Ontvangen legaat 20.000
Totaal 144.610 144.610 158.343 158.343
Toelichting bij de jaarcijfers:
Voorziening onderhoud gebouwen 1 jan.2018 31.898
Bijkomende reservering perjaar 2.800
34.698
Werkelijke uitgaven 2018 (o.a.schilderen Pluspunt) 5.227
1 jan.2019 29.471
Voorziening verjaardagsfonds 1 jan. 2018 4.254
Bijgekomen opbrengst verjaardagsbusjes 552
4.806
Uitgaven 2018 35
1 jan. 2019 4.771
De saldo’s van de  verschillende commissies ( bloemenfonds, kindernevendienst,
comm. bijzonder diensten en de act. Cie) worden niet meer op de balans vermeld.
I.v.m.de kosten van de bank worden de betalingen centraal geregeld.. De commissies
regelen wel zelf hun eigen uitgaven. Het totale saldo op 1 -1-2019 is € 7534.–.
Vanaf nu worden verlies/winst van het afgelopen jaar direct in het eigen vermogen
verrekend. Je kunt natuurlijk op het financieel overzicht zien wat de winst of het