ANBI Gegevens

Uitleg over ANBI, Periodieke giften en aftrekbaarheid van uw jaarinkomen.

ANBI Gegevens:

ANBI/Resin nummer Kerk 002638745

KVK: 76382508

Bankrekening kerk: NL57 RABO 0349 602 743   

ANBI/Resin nummer Diaconie 824117864

KVK: 76382605

Bankrekening  diaconie: NL26 RABO 0349 65 306

Onze PKN kerk te Gees is een ANBI instelling. Bij het invullen van uw Belastingformulier kunt u giften aftrekken van uw inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting.

U mag alle zogenaamde periodieke giften aan ANBI instellingen volledig aftrekken over het jaar van de aangifte. Dit is dus niet alleen voor de kerk van toepassing, maar ook voor de diaconie. Dit is vooral interessant als u de collectes per bank overmaakt of gaat maken. Hier is wel een apart periodiek giften formulier van toepassing.

Er zijn echter wel voorwaarden aan  , deze staan hieronder. Voor een periodieke gift gelden de volgende spelregels;

  • te downloaden bij de belastingdienst, via de kerkrentmeesters, boekhouder of via de mail b.koopman54@gmail.com te verkrijgen.
  • Regelmatig hetzelfde bedrag overmaakt, minstens 1 keer jaar.
  • Vastleggen wanneer de gift stopt minimaal 5 jaar, langer mag ook.
  • Stopt bij overlijden.
  • Indien u een verhoging wilt doen, nieuwe/andere overeenkomst sluiten met de Kerk en diaconie.
  • De ANBI of vereniging geen tegenprestatie levert voor de gift.
  • Het formulier moet ondertekend zijn door de boekhouder.
  • U moet het door de boekhouder ondertekende formulier bewaren en kunnen tonen.

Wat zijn de voordelen voor mij als gever?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen, of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 49,5% controleer altijd via de schenkcalculator wat u terug krijgt. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met http://www.schenkservice.nl ga naar de schenkcalculator of open de Hyperlink https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel en en/of www.anbi.nl  

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen, het maximaal te schenken bedrag dat u mag aftrekken is € 250.000.

Wat zijn de voordelen voor onze kerk?

De voordelen voor de kerk zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgt om haar doelstellingen te bereiken. Ook de planning voor een meerjarenbegroting wordt hierdoor eenvoudiger.

Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan onze kerk op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.  

Website adres: www.pkngees.nl
E-mail: geref.kerk.gees.pkn@gmail.com
Adres: Dorpstraat 83 Postcode: 7863 PB Gees

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk te Gees / Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gees

De Gereformeerde Kerk te Gees is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente en de diaconie van Protestantse gemeente te Gees.

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6- 9).
Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op
de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. 
Via de link Beleidsplan 2022 vindt u het beleidsplan zoals is opgesteld in 2022 van de Gereformeerde Kerk te Gees.

Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. De Gereformeerde Kerk te Gees heeft geen diakonale medewerkers in dienst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk en het plaatselijk kerk zijn vertoont een grote mate van continuïteit vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Resultatenoverzicht College van kerkrentmeesters


ANBI
rapport

Resultatenoverzicht Diaconie


ANBI
rapport

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Ook wordt aan de kerkleden elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten van de kerkgemeente wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.