ANBI Gegevens

Uitleg over ANBI, Periodieke giften en aftrekbaarheid van uw jaarinkomen.

Onze PKN kerk te Gees is een ANBI instelling. Bij het invullen van uw belastingformulier kunt u giften aftrekken van uw inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting.

In het verleden was het zo dat voor de aftrekbaarheid een drempel was ingebouwd zodat  niet het volledige bedrag kon worden verminderd. Sommige mensen telden dan bijvoorbeeld de giften van jaar daarvoor en het jaar daarna bij elkaar op en maakten dat in één jaar over naar de boekhouder,  zodat ze maar eenmalig de drempel hadden ipv.  drie keer.

Dat hoeft nu allemaal niet meer en mag je alle giften (zogenaamde periodieke giften) aan ANBI instellingen volledig aftrekken over het jaar van de aangifte.

Er zijn echter wel voorwaarden en deze informatie staat hieronder.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Let op!

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Mag u uw gift aftrekken?

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een:

 

Wat wordt er bedoeld met een schriftelijke overeenkomst ?

Als je gebruik wilt maken van de aftrek dan moet je een schriftelijke overeenkomst sluiten met onze kerk (wij zijn een ANBI instelling), waarin je de jaarlijkse bijdrage vastlegt.

Dit formulier ‘Periodieke gift in geld’ is te downloaden bij de belastingdienst of te verkrijgen via het college van kerkrentmeesters van onze kerk.

Voor onze kerk is het resin nummer: 002638745 en voor de diaconie is dit het resin nummer: 824117864

Het bankrekeningnummer van onze kerk is: NL57 RABO 0349 602 743
                                      en van de diaconie is het: NL26 RABO 0349 653 062